ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

การสมัครสมาชิก

  • เว็บไซต์โฟร์โมสต์ไทยแลนด์ (www.foremostthailand.com) นี้ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั่วไปและผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกโฟร์โมสต์ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้
  • ลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก และลูกค้าที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วจะถือเป็นการยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ และบริษัทฯ อาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  • ผู้ที่ต้องการจะเป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์โฟร์โมสต์ไทยแลนด์ (www.foremostthailand.com) ซึ่งท่านจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 16 ปีบริบูรณ์ หากผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 16 ปีและยังไม่บรรลุนิติภาวะและมีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองในการสมัครสมาชิก
  • สมาชิกยืนยันและรับรองว่าข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดของสมาชิกที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือผ่านการสมัครทางเว็บไซต์ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง เมื่อการสมัครสมาชิกสำเร็จแล้ว สมาชิกสามารถเริ่มสะสมคะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิก ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขได้
  • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ของสมาชิกตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือผ่านการสมัครทางเว็บไซต์ สมาชิกต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ โดยสามารถอัปเดตข้อมูลด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคโฟร์โมสต์ หมายเลข 02-620-1980 หรือผ่านทางอีเมล Callcenter.foremost@frieslandcampina.com บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อการร้องเรียน ข้อร้องเรียน หรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบ
  • สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลาโดยติดต่อศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคโฟร์โมสต์ หมายเลข 02-620-1980 หรือผ่านทางอีเมล Callcenter.foremost@frieslandcampina.com ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อคะแนนสะสมคงเหลือของสมาชิก ซึ่งจะถูกลบออกจากบัญชีสมาชิกโดยอัตโนมัติในทันทีที่สมาชิกแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทรา
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการ และ/หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯ ทราบหรือตรวจพบว่า ท่านแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน หรือกระทำการอันไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ท่านเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล

  • บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในรูปแบบและเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว (หัวข้อ 1 การแชร์และการรับข้อมูลของคุณกับผู้อื่น)
  • หากสมาชิกลงชื่อหรือลงทะเบียนสำหรับใช้บริการเฉพาะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตามคำประกาศเฉพาะ/การแจ้งเตือนฉบับเจาะจงที่เกี่ยวกับการบริการนั้น ๆ โดยคำประกาศ/การแจ้งเตือนดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
  • การเข้าเป็นสมาชิก อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิก

การยกเลิกสมาชิก

ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกสมาชิกที่ใช้เข้าสู่ระบบเพื่อสั่งซื้อสินค้าของตนได้โดยแจ้งผ่านศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคโฟร์โมสต์ หมายเลข 02-620-1980 หรือผ่านทางอีเมล Callcenter.foremost@frieslandcampina.com เมื่อได้รับแจ้งถึงการยกเลิกหรือสิ้นสุดแล้ว สมาชิกจะมีเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ระบุ ทั้งนี้การยกเลิกดังกล่าว ผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังไม่เสร็จสิ้น การจัดส่งสินค้า การแลกหรือใช้คะแนนสะสม หรือกรณีอื่นใดที่คล้ายกัน เมื่อครบกำหนดดังกล่าวแล้ว คะแนนที่เหลือในบัตรจะเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ในส่วนของคะแนนดังกล่าว และไม่ต้องทำการชดเชยหรือชดใช้ด้วยวิธีอื่นใดให้กับสมาชิก และสมาชิกไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ที่ศูนย์บริการ Call Center โทร 02-620-1980 หรือติดต่อผ่านอีเมล CallCenter.foremost@frieslandcampina.com

ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน

ระหว่างการลงทะเบียน บริษัทฯ จะขอให้ท่านสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนิน การใดๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์โดยไม่ชักช้า หากบริษัทมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของบริษัทไปโดยมิชอบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูล

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด