Home / บทความ / โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐพัฒนาเกษตรกรโคนมไทย

โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐพัฒนาเกษตรกรโคนมไทย

โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐพัฒนาเกษตรกรโคนมไทย ถูกจัดทำขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อคุณภาพน้ำนมดิบที่ดีขึ้น ปริมาณนมโคที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรโคนมมีรายได้เพิ่มขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของ ฟรีสแลนด์คัมพิน่าประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการถ่ายทอดความรู้จากเกษตรกรโคนมเนเธอร์แลนด์สู่เกษตรกรโคนมไทยผ่านหลักสูตร 7 Diamonds ตั้งเป้าเกษตรกรโคนม 1,600 รายเข้าร่วมโครงการพร้อมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรกว่า 45 ล้านบาท