เงื่อนไขการสะสมคะแนนและการแลกคะแนนสะสม

เงื่อนไขการสะสมคะแนนของสมาชิก Foremost Home Delivery

 • สมาชิกจะต้องเข้าสู่ระบบ ก่อนการชำระเงินเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ที่ร้านค้าออนไลน์ Foremost Home Delivery เมื่อชำระเงินสำเร็จ สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมหลังจากที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการคำนวณคะแนนสะสม และคะแนนดังกล่าวปรากฏในบัญชีสมาชิกแล้วเท่านั้น
 • เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ที่ร้านค้าออนไลน์ Foremost Home Delivery ทุกการซื้อ 100 บาทจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน (คะแนนที่ได้รับจะถูกคำนวณจากยอดชำระสุทธิเท่านั้น โดยเศษทศนิยมที่เหลือจากการคำนวณจะไม่ถูกนำไปรวมกับยอดชำระอื่น ๆ และไม่สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมได้)
 • บริษัทฯ อาจจะให้คะแนนสะสมพิเศษเป็นครั้งคราวแก่สมาชิกที่มีการซื้อตรงตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยคะแนนพิเศษดังกล่าวจะถูกรวมเข้าไปในบัญชีสมาชิก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหรือปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการให้คะแนนหรือคะแนนพิเศษ หรือจำนวนคะแนนที่ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องระบุเหตุผลใด ๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดคะแนนสะสมที่สมาชิกจะได้รับในหนึ่งเดือน ไม่เกิน 1,000 คะแนน โดยคะแนนสะสมไม่สามารถโอนหรือนำไปรวมกับคะแนนสะสมของสมาชิกท่านอื่นได้
 • ในกรณีที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ผ่านร้านค้าออนไลน์ Foremost Home Delivery แต่คะแนนสะสมไม่ได้ถูกบันทึกหรือบันทึกไม่ถูกต้อง สมาชิกจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อรวมถึงหลักฐานการโอนเงิน เพื่อขอแก้ไขคะแนนตามคำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับหรือปฏิเสธการนำหลักฐานดังกล่าวมาพิจารณาให้คะแนน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว
 • คะแนนสะสมในบัตรจะหมดอายุภายใน 31 ธันวาคมของทุกปีหากไม่มีการนำไปใช้แลกบัตรกำนัลส่วนลดส่วนลดพิเศษหรือของรางวัลอื่น ๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของตนเองได้ผ่านเว็บไซต์โฟร์โมสต์ไทยแลนด์ (www.foremostthailand.com)

เงื่อนไขการแลกรับรางวัล (Rewards Redemption)

 • สมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอและมีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด จะสามารถเปลี่ยน/แลกคะแนนเป็นบัตรกำนัลส่วนลดหรือของรางวัลที่บริษัทฯ กำหนดได้ โดยมีรายการของรางวัลและเงื่อนไขข้อกำหนดในการแลกของรางวัลตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการแลกรับรางวัล (Rewards Redemption)
 • เมื่อมีการแลกของรางวัล คะแนนของสมาชิกที่สะสมในบัญชีสมาชิกจะถูกหักออกตามจำนวนคะแนนที่ใช้ในการแลกของรางวัลตามที่ระบุไว้ในแลกของรางวัลที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ทำการแลกของรางวัล โดยจะหักคะแนนที่ได้รับในครั้งแรกก่อนตามลำดับ
 • การขอแลกของรางวัล จะต้องทำก่อนหรือในวันเดียวกันกับวันที่คะแนนจะหมดอายุ คะแนนสะสมที่หมดอายุที่ยังไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) จะถูกตัดออกจากบัญชีสะสมคะแนนของสมาชิกโดยอัตโนมัติ
 • การแลกของรางวัลจะให้สิทธิ์แก่สมาชิกที่ทำการขอแลกรางวัลก่อนตามลำดับ โดยเมื่อมีการขอแลกรางวัลแล้ว จะไม่สามารถเพิกถอน เปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับบัตรกำนัลส่วนลดจากโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ คะแนนที่ถูกหักออกไปจากบัญชีคะแนนของสมาชิกแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี
 • การแลกของรางวัลที่เป็นสินค้าจะไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงขนาดได้
 • การแลกของรางวัลที่เป็นบัตรกำนัลส่วนลด สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ที่ร้านค้าออนไลน์ Foremost Home Delivery ครั้งต่อไปได้โดยไม่มีขั้นต่ำ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคะแนนสะสมออกจากบัญชีของสมาชิก หรือปฏิเสธการขอแลกของรางวัลต่าง ๆ หรือเรียกคืนของรางวัลที่ได้แลกไปแล้ว ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้
  • มีข้อสงสัยว่าคะแนนจะถูกบันทึกหรือได้รับมาโดยการทุจริต
  • มีการให้คะแนนโดยเกิดจากความผิดพลาดของระบบหรือด้วยเหตุอื่นๆ
  • คะแนนที่มาจากการทำรายการใด ๆ ที่ถูกยกเลิก เป็นโมฆะ หรือรายการที่ขอคืนเงินหรือเรียกคืน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์กำหนดและเปลี่ยนแปลงของรางวัลตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการแลก/รับของรางวัล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่ใช้ในการแลกของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือระบุเหตุผลใด ๆ ล่วงหน้า