เงื่อนไขการสะสมคะแนน การแลกคะแนนสะสมและการใช้งานระดับสมาชิก

เงื่อนไขการสะสมคะแนนของสมาชิก Foremost Home Delivery

 • สมาชิกจะต้องเข้าสู่ระบบ ก่อนการชำระเงินเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ที่ร้านค้าออนไลน์ Foremost Home Delivery เมื่อชำระเงินสำเร็จ สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมหลังจากที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการคำนวณคะแนนสะสม และคะแนนดังกล่าวปรากฏในบัญชีสมาชิกเท่านั้น
 • เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ที่ร้านค้าออนไลน์ Foremost Home Delivery ทุกการซื้อ 100 บาทจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน (คะแนนที่ได้รับจะถูกคำนวณจากยอดชำระสุทธิเท่านั้น โดยเศษทศนิยมที่เหลือจากการคำนวณจะไม่ถูกนำไปรวมกับยอดชำระอื่น ๆ และไม่สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมได้)
 • บริษัทฯ อาจให้คะแนนสะสมพิเศษเป็นครั้งคราวแก่สมาชิกที่มีการซื้อตรงตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยคะแนนพิเศษดังกล่าวจะถูกรวมเข้าไปในบัญชีสมาชิก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหรือปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการให้คะแนนหรือคะแนนพิเศษ หรือจำนวนคะแนนที่ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องระบุเหตุผลใด ๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดคะแนนสะสมที่สมาชิกจะได้รับในหนึ่งเดือน ไม่เกิน 1,000 คะแนน โดยคะแนนสะสมไม่สามารถโอนหรือนำไปรวมกับคะแนนสะสมของสมาชิกท่านอื่นได้
 • ในกรณีที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ผ่านร้านค้าออนไลน์ Foremost Home Delivery แต่คะแนนสะสมไม่ได้ถูกบันทึกหรือบันทึกไม่ถูกต้อง สมาชิกจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อรวมถึงหลักฐานการโอนเงิน เพื่อขอแก้ไขคะแนนตามคำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับหรือปฏิเสธการนำหลักฐานดังกล่าวมาพิจารณาให้คะแนน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว
 • กรณีที่สมาชิกไม่มีความเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสะสมคะแนนของสมาชิก
 • สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของตนเองได้ผ่านเว็บไซต์โฟร์โมสต์ไทยแลนด์ (www.foremostthailand.com)

เงื่อนไขการแลกคะแนน (Point Redemption)

 • สมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอและมีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด จะสามารถเปลี่ยน/แลกคะแนนเป็นส่วนลดแทนเงินสดหรือของรางวัลที่บริษัทฯ กำหนดได้ โดยสามารถแลกคะแนนได้ตามเงื่อนไขข้อกำหนดในการแลกคะแนน ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกคะแนน (Point Redemption)
 • เมื่อมีการแลกคะแนนสะสม คะแนนของสมาชิกที่สะสมในบัญชีสมาชิกจะถูกหักออกตามจำนวนคะแนนที่ใช้ในการแลกเป็นส่วนลดแทนเงินสด ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก มีผลใช้บังคับในขณะที่ทำการแลกคะแนน โดยจะหักคะแนนที่ได้รับในครั้งแรกก่อนตามลำดับ
 • การแลกคะแนนสะสม จะต้องทำก่อนหรือในวันเดียวกันกับวันที่คะแนนจะหมดอายุ คะแนนสะสมที่หมดอายุที่ยังไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) จะถูกตัดออกจากบัญชีสะสมคะแนนของสมาชิกโดยอัตโนมัติ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นส่วนลดแทนเงินสด โดยเมื่อมีการแลกคะแนนแล้ว จะไม่สามารถเพิกถอน เปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้ คะแนนที่ถูกหักออกไปจากบัญชีคะแนนของสมาชิกแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี
 • คะแนนสะสมสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ที่ร้านค้าออนไลน์ Foremost Home Delivery ได้โดยไม่มีขั้นต่ำ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคะแนนสะสมออกจากบัญชีของสมาชิก หรือปฏิเสธการขอแลกของรางวัลต่าง ๆ หรือเรียกคืนของรางวัลที่ได้แลกไปแล้ว ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้
  • มีข้อสงสัยว่าคะแนนจะถูกบันทึกหรือได้รับมาโดยการทุจริต
  • มีการให้คะแนนโดยเกิดจากความผิดพลาดของระบบหรือด้วยเหตุอื่นๆ
  • คะแนนที่มาจากการทำรายการใด ๆ ที่ถูกยกเลิก เป็นโมฆะ หรือรายการที่ขอคืนเงินหรือเรียกคืน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์กำหนดและเปลี่ยนแปลงการแลกคะแนนสะสมของสมาชิก ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกคะแนน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือระบุเหตุผลใด ๆ ล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้งานระดับสมาชิก

 • ผู้มีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์จากระดับสมาชิกของ Foremost Home Delivery จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผ่านเว็บไซต์โฟร์โมสต์ไทยแลนด์ (www.foremostthailand.com) 1 หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล ต่อ 1 ผู้ใช้งานเท่านั้น และไม่เคยมีการกระทำผิดข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ
 • สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่กำหนดไว้สำหรับระดับของสมาชิกในระดับสูงสุดเท่านั้น โดยระดับสมาชิกขึ้นอยู่กับยอดซื้อสะสมของสมาชิกเมื่อคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
 • การคำนวณยอดซื้อสะสมของสมาชิก ยอดซื้อจะถูกคำนวณจากยอดชำระสุทธิเท่านั้น โดยเศษทศนิยมที่เหลือจากการคำนวณจะไม่ถูกนำไปรวมกับยอดชำระอื่น ๆ
 • สำหรับสมาชิกที่มียอดซื้อสะสมตามที่กำหนดจะได้รับการปรับระดับในเดือนถัดไป โดยที่จะมีการแจ้งผ่านทาง เว็บไซต์ อีเมล หรือ sms ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ และเปิดรับข่าวสาร ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
 • ระยะเวลาในการสะสมยอดซื้อสำหรับสมาชิก Foremost Home Delivery เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2567 โดยสมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากระดับสมาชิกได้ถึง 31 กรกฎาคม 2567
 • สงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดเพิ่มเติมจากระดับสมาชิก 3 ครั้ง ต่อ เดือนเท่านั้น
 • ยอดซื้อสะสมหรือสิทธิประโยชน์จากระดับสมาชิกของ Foremost Home Delivery จะไม่สามารถโอนไปยังบัญชีสมาชิกอื่นได้
 • เงื่อนไขการใช้ส่วนลดเพิ่มเติมจากระดับสมาชิกเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขในการปรับระดับหรือการใช้งานสิทธิประโยชน์จากระดับสมาชิกเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่มีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่ยุติและสิ้นสุด
 • สมาชิกตกลงที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากการสื่อสารทางการตลาดหรือโปรโมชั่นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก Foremost Home Delivery ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
 • ข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่และเกี่ยวข้องกับสมาชิก Foremost Home Delivery (รวมถึงข้อความกราฟิกสัญลักษณ์ไอคอนซอฟต์แวร์ เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในส่วนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว