โครงการ ดื่มนมคู่อาหารเช้า เพิ่มความสุข จุดประกายการเรียนรู้ 

ทางบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโภชนาการในเด็กจากปัญหาทางโภชนาการของเด็กไทยจากงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าเด็กไทยยังคงประสบภาวะการขาดโภชนาการ โดยเฉพาะ ธาตุเหล็ก วิตามินดี และแคลเซียม