DDP content 4 Hero bannerV2

แปรรูปสับปะรดเป็นอาหาร ลดต้นทุนการเลี้ยงโคนม

ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปีจะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุด หนึ่งในผลผลิตที่ล้นตลาด คือ สับปะรด โดย จ.ประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศกว่า 4 แสนไร่ เมื่อมีผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและโรงงานไม่รับซื้อ ทำให้สับปะรดเหลือทิ้ง กระทรวงเกษตรฯ จึงเริ่มโครงการแปรรูปผลสับปะรดไปเป็นอาหารสัตว์ โดยนำมาผสมกับฟางข้าวในเครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ ได้กลายเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีไว้จำหน่ายให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงโคนมได้

DDP Content 4 (1)

 

     การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรด้วยสับปะรดกับฟางข้าวเสริมอาหารข้นนั้น มีต้นทุนค่าอาหารตัวละ 102.50 บาท ให้น้ำนมวันละ 12 กิโลกรัม คิดเป็นต้นทุนอาหาร 8.54 บาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม ถ้าเลี้ยงด้วยอาหารทีเอ็มอาร์ที่มีสับปะรดกับฟางข้าวจะมีต้นทุนตัวละ 117 บาท ให้น้ำนมวันละ 14 กิโลกรัม มีต้นทุนค่าอาหาร 8.35 บาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม จะสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้ 0.20 บาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม


     ส่วนการผลิตอาหารทีเอ็มอาร์สำหรับโคนม โปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์จำนวน 1 ตันนั้น ประกอบด้วยผลสับปะรดสด 710 กิโลกรัม ฟางข้าว 140 กิโลกรัม กากถั่วเหลือง 66.5 กิโลกรัม กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน 80 กิโลกรัม ปุ๋ยยูเรีย 3.5 กิโลกรัม ใส่เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์เพื่อหั่นฟางและคลุกเคล้าวัตถุดิบทั้งหมดให้เข้ากัน บรรจุถุงและปิดปากถุงให้สนิท หมักไว้ 7 วัน สามารถนำไปใช้เลี้ยงโคนมได้
 

 

DDP Content 4 (2)

 

     เกษตรกร สามารถนำผลสับปะรดไปแปรรูปได้ตามวิธีข้างต้น เพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงโคนมเสริมอาหารข้นและเก็บไว้ได้นาน ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้อีกด้วย แต่อย่ารีบร้อนเร่งโคนมให้กินอย่างเดียว เพราะโคนมอาจจะยังไม่คุ้นชินกับออหารแบบนี้ ต้องให้เวลาเขาสักนิดในการปรับตัว 

 

Credit : NNT สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
http://thainews.prd.go.th/th/website_th/news/news_detail/WNEVN6106080010010

เพิ่มเติม http://expert.dld.go.th/attachments/article/166/pine_ap.pdf