r-9 r-9
วิตามินบี 1 สูง
วิตามินบี 1 สูง
ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
วิตามินบี 6 สูง
วิตามินบี 6 สูง
ช่วยสร้างสารที่จำเป็นในการทำงานของระบบประสาท
วิตามินบี 12 สูง
วิตามินบี 12 สูง
ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง
dky-orange dky-orange
ขนาดบรรจุ
85 มล.
85 มล.
170 มล.
170 มล.