โฟร์โมสต์...นมคนไทย เพื่อครอบครัวคนไทยที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 60 ปี

โฟร์โมสต์...นมคนไทย เพื่อครอบครัวคนไทยที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 60 ปี

เชื่อว่าใครหลายๆคนรู้จักและคุ้นเคยกับนมโฟร์โมสต์ แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่านมโฟร์โมสต์นั้นได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัทแม่จากเนเธอร์แลนด์ที่ถูกถ่ายทอดมาสู่ บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจำหน่ายนมโฟร์โมสต์

บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) ดำเนินการภายใต้หลักการ ‘Nourishing by Nature’ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ของสุขภาพและโภชนาการที่ดีให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทย หลักการนี้ ประกอบด้วย

 1. Better nutrition for the world ผลิตนมคุณภาพมาตรฐาน เนเธอร์แลนด์เพื่อผู้บริโภคชาวไทย

  • คุณค่าโภชนาการของนมโคคุณภาพสูงหลากหลายรูปแบบทั้งรุ่นนมโค 100% หรือผลิตภัณฑ์นมโคคืนรูปอื่นๆ

  • ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายทุกช่วงวัย จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ

  • ส่งเสริมการเข้าถึงการบริโภคนมของผู้บริโภค ผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆและการขายสินค้าในราคายุติธรรม

 2. A good living for our farmers บริษัทพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกร

  • บริษัทสนับสนุนเกษตรกรชาวไทยโดยการรับซื้อน้ำนมโคแท้ 100% คุณภาพสูง เพื้อใช้ในการผลิตนมเชิงพานิชย์มากที่สุดในประเทศไทยถึงปีละไม่น้อยกว่า 137 ล้านลิตร 

  • พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนเกษตรกรชาวไทยโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตนมคุณภาพระดับสากลจากเกษตรกรโคนมชาวเนเธอร์แลนด์ ผู้มีประสบการณ์และความชำนาญสู่เกษตกรชาวไทย ผ่านโครงการ DDP (Dairy development program) ช่วยยกระดับคุณภาพน้ำนมให้ดีขึ้น ทำให้เกิดรายได้ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้อบรมเกษตรกรไทยไปแล้วกว่า 4,000 คน ตั้งแต่ปี 2556

 3. Now and for generations to come บริษัทตระหนักในการร่วมสนับสนุนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • โรงงานผลิตนมโฟร์โมสต์ในประเทศไทยได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

  • ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตรวมถึงวัตถุดิบต้องส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  • ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและริเริ่มการใช้พลังงานทดแทน