เป้าหมายของโครงการ

บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดตั้งฝ่ายพัฒนาโคนมและคุณภาพน้ำนมเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาฟาร์มไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานโลก หรือ Dairy Development Program เพื่อ:

     1. ยกระดับคุณภาพของน้ำนมดิบ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมอย่างยั่งยืน

     2. เพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของโคนม

     3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรโคนมชาวไทย

     4. เพื่อให้ครอบครัวคนไทยทุกคนได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ดีที่สุด

3 กิจกรรมหลักของโครงการ ได้แก่

     1. Farmmer to Famer (เกษตรกร ถึง เกษตรกร)

     2. Thai Dairy Farming network (เครือข่ายเกษตรกรโคนม)

     3. Farm Model (ฟาร์มตัวอย่าง)

1. กิจกรรม Farmer to Farmer (เกษตรกร ถึง เกษตรกร)

ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ผ่านสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย เราส่งตรงความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสู่เกษตรกรไทย โดยมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพในทุกมิติของเกษตรกรฟาร์มโคนมไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก ทั้งในด้านการเลี้ยงโคนม คุณภาพน้ำนมที่ดี ตลอดจนถึงมิติคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย โดยกิจกรรมสำคัญในแผนงานคือ Farmers to Farmers ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้โดยตรงจากเกษตรกรโคนมชาวเนเธอร์แลนด์ผู้มีประสบการณ์และความชำนาญ สู่การปฏิบัติจริงของกลุ่มเกษตรกรไทย

กิจกรรม Farmers to Farmers เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกษรกรชาวไทยได้เรียนรู้วิถีของฟาร์มโคนมที่มีคุณภาพจากตัวแทนเกษตรกรชาวเนเธอร์แลนด์  กิจกรรมนี้จัดขึ้นทุก 2 ปี  โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา  ทางบริษัทฯ ได้เชิญ 2 ตัวแทนเกษตรกรชาวเนเธอร์แลนด์ คุณเฮอร์มาน บาคฮัสซ์ (Herman Bakhuis) และคุณการิน ฟาน เดอ ธอร์น (Karin van der Toorn) มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่เกษตรกรไทย ซึ่งทั้งสองได้เคยเดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวเมื่อสองปีก่อน

สำหรับการอบรมมี 7 แนวทางสำคัญ (7 Diamonds) ในการช่วยเกษตรกรไทยยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการฟาร์มและคุณภาพน้ำนมดิบ ประกอบด้วย

      1. อาหารและน้ำ

      2. การเลี้ยงลูกโค

      3. ความสมบูรณ์พันธุ์

      4. การรีดนม

      5. การดูแลกีบ

      6. การออกแบบโรงเรือน

      7. การบันทึกข้อมูล

ทั้งหมดนี้เพื่อให้ทุกครอบครัวทั่วไทยวางใจได้ว่า นมที่ทุกคนดื่มคือนมคุณภาพดี จากมาตรฐานการผลิตเนเธอร์แลนด์ แหล่งผลิตนมคุณภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก

2. Thai Dairy Farming network (เครือข่ายเกษตรกรโคนม)

ทางบริษัทฯ ได้จัดอบรมเกษตรกรโคนมในโครงการ “Thai Dairy Farming Network” ขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการ Farmers to Farmers ที่เกษตรกรโคนมชาวเนเธอร์แลนด์ ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงโคนมกับเกษตรกรโคนมชาวไทย  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโคนม ได้แก่ คุณปกรณ์ วัฒโนดร และคุณสมสวัสดิ์ ตันตระกูล  ที่ปรึกษาด้านโคนมของบริษัทฯ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร โดยมีทีมงานส่งเสริมของศูนย์นมแต่ละแห่งร่วมลงไปทำกิจกรรมในฟาร์มที่คัดเลือกไว้ พร้อมทั้ง เชิญเกษตรกรข้างเคียงเข้าร่วมอบรม

โดยโครงการฯ นี้ทางบริษัทฯ ได้ทำอย่างต่อเนื่องทุกเดือนกับเกษตรกรโคนมในสหกรณ์นมเป็นประจำทุกเดือน และได้จัดอบรมเกษตรกรในโครงการทั้งหมดรวมแล้วกว่า 4,000 ฟาร์ม

3. Farm Model (ฟาร์มตัวอย่าง)

เปิดโอกาสให้เกษตรกร กว่า  30  ท่าน ได้มีโอกาสไปดูงานฟาร์มต้นแบบของบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า  ที่ประเทศเวียดนาม  โดยทาง บริษัทฯ มีแผนการที่จะดำเนินการจัดทำฟาร์มต้นแบบในประเทศไทยต่อไปในอนาคต